Community Statement The Empty Rhetoric of #AllInThisTogether V2